تبلیغات
اندیشه من - مطالب ابر من زمانی می میرم که تمام کسانی که دوستشان دارم خواهان مرگم شده ب